Alapszabály

Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései alapján mintaokirat alkalmazásával a következő tartalommal fogadják el az alábbi egyesület alapszabályát.

I. Az egyesület neve, székhelye, alapító tagjai.

1.1. Az egyesület neve: Balatonrendesi Természetbarátok Egyesülete

1.2. Az egyesület rövidített neve: BRTE

1.3. Az egyesület magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése: Association of Nature-Lovers at Balatonrendes

2. Az egyesület székhelye:
irányítószám: 8255
község, város: Balatonrendes
közterület neve: Fő
közterület típusa: utca
házszám: 1

3. Az egyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását tartalmazó tagjegyzék az alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt mellékletét képezi.

4. Az egyesület honlapjának címe: http://brte.hu

II. Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

1.1 Településünkön régóta folyik a Balaton kínálta helyi adottságoknak köszönhetően, a helyi természeti értékeket maximálian figyelembe vevő, azt megőrző és védő horgászat, illetve az azzal járó vizi tevékenység. Utóbbi kiindulási bázisa elsősorban a még a II. Világháború előtt kialakított helyi strand és csónakkikötő, ahol a helyi és környékbeli lakosok is éveken ill. évtizedeken keresztül tárolták sport vagy szabadidős horgászati tevékenységre csónakjaikat, ladikjaikat ill. fürödtek. Egyesületünk elsődleges célja ennek a csónakkikötőnek a rehabilitálása, sport és szabadidős tevékenységre újrahasznosítása, rendeltetésszerű használata és karbantartása feltételeinek megteremtése a környező érintett vizi- és madárvilág maximális védelmére, ápolására, annak szinte pótolhatatlan eszmei értékeinek maximális megőrzésére tekintettel.

1.2 Célunk a természetvédelem általános és helyi Balaton általi adottságok népszerűsítése, az egészséges életmódra történő nevelés, valamint a „zöld” gondolkodásmód kialakításának elősegítése és a Balaton vízivilága értékeinek megóvása.

1.3 Célunk, a helyi közösségformálás erősítése.

1.4 Egyesületünk non-profi orientáltságú, ezért célunk az ehhez szükséges gazdasági stabilitás megteremtése. Pénzeszközeinket elsősorban a tagsági díjak biztosítják, de a gazdasági stabilitás Önkormányzati, nemzeti ill. nemzetközi támogatások pályázati vagy más úton történő biztosítása is céljaink között szerepel.

1.5 Célunk, hogy tevékenységünk és működésünk során jó kapcsolatot építsünk ki, ápoljunk és hosszú távon is fenntartsunk a helyi Önkormányzattal, a környező hasonló profillal és célkitűzésekkel rendelkező közösségformaló közösségekkel és szervezetekkel, a horgászati, hajózási és vízügyi szervekkel.

1.6 Kiemelt célunknak és feladatunknak tekintjük a helyi vizi-, flóra- és faunavilágot szerető, ápoló és karakterisztikájában megtartani ill. fejleszteni kívánó utánpótlás nevelését a gyermek és ifjúsági horgászok, csónakázó és vizisportot kedvelők számának növelésén keresztül.

2. Az egyesület tevékenysége: A II.1-ben fogalmazott célok megvalósítása, továbbá

2.1 A helyi természeti környezet értékeinek megismertetése, védelmük aktív elősegítése, különösképpen a Balaton élővilágának megismerése, megismertetése és védelme.

2.2 Önkéntes helybeli közösségerősítő és közösségépítő természetvédelmi tevékenységek szervezése, valamint határontúli (elsősorban európai), valamint nemzetközi társadalmi szervezetekkel.

2.3 A helyi vizi- és madárvilág megfigyelése.

2.4 A rehabilitált, sport és szabadidős tevékenységre újrahasznosított csónakkikötő rendeltetésszerű használata és karbantartása a környező érintett vizi- és madárvilág maximális védelmével, ápolásával, annak szinte pótolhatatlan eszmei értékeinek maximális megőrzésével.

2.5 A helyi közösségformálás erősítése, annak ápolása időszakos horgászversenyek, csónak-evezős versenyek, ill. a horgászattal összeköthető kulináris versenyek és események rendezésén keresztül, melyek jól szolgálják településünk megismertetését, a balatoni turizmus fejlesztését.

2.6 Az Egyesület céljai megvalósításához, azok gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége.

2.7 Az Egyesület további feladatának tekinti tagjaink érdekképviseletét, a tagok tagsági viszonyának nyilvántartását, igazolását és érvényesítését és a tagság kapcsolódó és az Egyesület pofiljába illeszkedő minden szükséges dokumentummal és információval való ellátását.

2.8 Iskolások, fiatalok és természetes személyek részére, szakmai tevékenységként, természetvédelmi célú táborok, túrák, versenyek és egyéb rendezvények szervezése.

III. Az egyesület működésének időtartama

1. Az egyesület működésének időtartama: határozatlan.

IV. Vagyoni hozzájárulás

1. Az egyesület tagja az egyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben az egyesület részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást köteles teljesíteni.

2. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje

2.1. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás minden tag részéről 15,000 Ft, azaz Tizenötzer forint.

2.2. Amennyiben az egyesület pénzforgalmi számlával rendelkezik, a pénzbeli vagyoni hozzájárulás az egyesület házipénztárába történő befizetésen kívül az egyesület pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel is teljesíthető.

2.3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítás esetén: az egyesület nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül egy összegben.

2.4. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítást követően, újonnan belépő tag tagsági jogviszonya keletkezése esetén: a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül egy összegben.

3. Az egyesület rendelkezésére bocsátott vagyon (induló tőke) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a közgyűlés (alakuló közgyűlés) állapítja meg.

V. Tagdíj

1. Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelesek.

2. A tagdíj összege, esedékessége, megfizetésének mópdja

2.1. A tagdíj összegének, esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a közgyűlés (alakuló közgyűlés) hatásköre.

2.2. Az egyesület alapításakor a tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követően kötelesek megfizetni.

2.3. Az egyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjnak a tagsági jogviszonya keletkezésének időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni.

VI. A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely

1.1. nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),

1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait),

1.3. az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,

1.4. amennyiben az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően feltétel(ek)hez köti, a feltétel(ek)nek megfelel.

2. Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően feltétel(ek)hez nem köti.

VII. A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.

2. Az egyesület alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

3. A belépési kérelmet az egyesülethez kell benyújtani. A közgyűlés legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével határoz a tagfelvételről.

4. A közgyűlés tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére.

5. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelmet előterjesztő részéről jogorvoslatnak nincs helye.

VIII. A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony
a) a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása esetén.
b) a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén.

2. Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a teljesítésre.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával az egyesületnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

3. Amennyiben a tag tagdíj fizetésére köteles és tagdíjfizetési kötelezettségének az előírt időpontig nem tesz eleget, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell.

IX. A tagok jogaival összefüggő egyes rendelkezések

1. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.

2. Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

X. Az egyesület döntéshozó szerve

1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.

2. A közgyűlés az egyesület tagjainak összességéből álló testület. A közgyűlés összehívására, lebonyolítására és döntéshozatalára jelen alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

3.1. az alapszabály módosítása;

3.2. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az alapszabály nem sorol az ügyvezetés hatáskörébe.

4. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit ülés tartása nélkül is hozhatja.

5. A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

6. A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az ügyvezetéstől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ügyvezetés 2 napon belül dönt. Az ügyvezetés a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az ügyvezetés a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete

1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el.

2.1. A vezető tisztségviselő(k) megbízatása 5 évre szól.

2.2. A vezető tisztségviselők kizárólag az egyesület tagjai közül választhatók.

2.3. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre.

3.1. Az egyesület törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

3.2. Az egyesület törvényes képviseletét az elnökség XI.4.3.2. pontban megjelölt tagja látja el.

4. Az egyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

4.1. Az egyesület ügyvezetője: -

4.2. Az egyesület elnöksége

4.2.1. Az elnökség elnöke:
Név: Prof Dr Fáy-Siebenbürgen Róbert
Lakóhely: Személyes adat
Anyja születési neve: Személyes adat

A megbízatás kezdő időpontja: 2020 év szeptember hó 06 nap
A megbízatás lejárta: 2025 év szeptember hó 05 nap
A képviseleti jog terjedelme: általános.
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

4.2.2. Az elnökség tagja:
Név: Gelencsér Éva
Lakóhely: Személyes adat
Anyja születési neve: Személyes adat

Név: Szíjártó László
Lakóhely: Személyes adat
Anyja születési neve: Személyes adat

A megbízatás kezdő időpontja: 2020 év szeptember hó 06 nap
A megbízatás lejárta: 2025 év szeptember hó 05 nap

4.3. Az elnökségi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának terjedelme, módja

4.3.1. A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános.

4.3.2. A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának módja

4.3.2.1. Az önálló képviseletre jogosult elnökségi tag/tagok:
Név: Prof Dr Fáy-Siebenbürgen Róbert

4.3.2.2. Az együttes képviseleti joggal rendelkező elnökségi tagok:
Név: Gelencsér Éva és
Név: Szíjártó László
együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.

5. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:

5.1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

5.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

5.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

5.4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

5.5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

5.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

5.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

5.8. részvétel a közgyűlésen, és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

5.9. a tagság nyilvántartása;

5.10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

5.11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

5.12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;

5.13. a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag tagjegyzékből (tagnyilvántartásból) történő törlése;

5.14. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

6. Az elnökség ülésezési rendjére és döntéshozatalára az általa elfogadott ügyrend irányadó.

XII. Felügyelőbizottság

1. Az egyesületnél felügyelőbizottság létrehozására sor kerül.

2. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Horváth Lászlóné
Lakóhely: Személyes adat
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020 év szeptember hó 06 nap
A megbízatás lejárta: 2025 év szeptember hó 05 nap

Név: Krnács György
Lakóhely: Személyes adat
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020 év szeptember hó 06 nap
A megbízatás lejárta: 2025 év szeptember hó 05 nap

Név: Tóth Sándor
Lakóhely: Személyes adat
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020 év szeptember hó 06 nap
A megbízatás lejárta: 2025 év szeptember hó 05 nap

XIII. Záró rendelkezések

1. Jognyilatkozatok megtételének módja

1.1. Az egyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Ptk.-ból más nem következik – írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az egyesület határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.

1.2. Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat
a) postai úton történő elküldésével.
b) elektronikus levélben történő elküldésével.
c) érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.

1.3. Igazolható módon történő közlés

1.3.1. Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

1.3.2. Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

1.3.3. Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alábbi közhasznú szervezetnek kell átadni:
Név: Magyar Napfizikai Alapítvány
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 04-01-0002724

3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Balatonrendes, 2020 év szeptember hó 06. napján